Wybierz język: Polski
Atrakcyjne apartamenty w centrum Krynicy!
Komfortowe zakwaterowanie.
Przyjazne i funkcjonalne wnętrza.
Niskie ceny.
Koniecznie zobacz nasze apartamenty.  Regulamin

WARUNKI WYNAJMU APARTAMENTÓW
Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu naszych apartamentów. Oferta apartamentów do wynajęcia dostępna jest na stronie www.krynica-nocleg.pl . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

I. Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.krynica-nocleg.pl a następnie potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku Rezerwuj. Można także dokonać rezerwacji wysyłając e-mail na adres apartamenty@krynica-nocleg.pl lub dzwoniąc na numer: 604790795.

2. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu w podanym terminie, rezerwacja zostaje potwierdzona e-mailem lub telefonicznie. W potwierdzeniu rezerwacji zostaje podany numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 proc. całości kwoty należnej za pobyt. Wpłaty zaliczki należy dokonywać w terminie do 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Wpłata zaliczki na wskazany rachunek bankowy jest potwierdzeniem przez Klienta dokonania rezerwacji apartamentu.

3. Po otrzymaniu zaliczki przez Wynajmującego, Klientowi zostanie przekazany e-mail potwierdzający jej otrzymanie.Zostanie również podany numer telefonu do osoby, która w dniu przyjazdu Klienta przekaże apartament i klucze do niego.

4. Pozostałą część należności za pobyt  Klient zobowiązany jest uregulować przelewem,najpóżniej 3 dni przed początkiem pobytu(numer konta taki,jak do wplaty zaliczki).

Opłatę klimatyczną i kaucję zwrotną w wysokości 300zł. Klient zobowiązany jest uregulować gotówką w dniu przyjazdu( przy odbiorze kluczy do apartamentu) u osoby opiekującej się apartamentem.


II. Zakres umowy

1. Zawarta umowa obejmuje wyłącznie wynajem apartamentów.

2. Dojazd, wyżywienie, organizacja czasu pobytu etc. leżą w gestii Klienta.

3. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (ogrzewanie, prąd,wi-fi, woda) oraz sprzątanie końcowe.

4. Pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 300 złotych. Kaucja jest zwracana w pełnej wysokości po zakończeniu pobytu(w dniu wyjazdu) i stwierdzeniu że stan apartamentu i jego wyposażenie jest zgodne ze stanem określonym przy obejmowaniu apartamentu przez Klienta.

5. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu przez osobę odbierającą  apartament i klucze.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia apartamentu lub braków w jego wyposażeniu, kaucja zostaje zaliczona na poczet kosztów koniecznych napraw lub uzupełnienia wyposażenia.

7. W przypadku wyrządzenia szkód w apartamencie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego straty najpóżniej w dniu wyjazdu, gotówką, na rece właściciela lub osoby opiekującej się apartamentem.

III. Zasady przekazywania i odbioru apartamentów przez Klienta

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Zakwaterowanie po godz.22:00 objęte jest dodatkową opłatą wynoszącą 30zł.

2. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o planowanej godzinie przyjazdu, najpóżniej dzień przed przyjazdem.

3. W przypadku braku możliwości dojazdu na umówioną godzinę Klient zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 15:00, kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.Wydłużenie godzin pobytu może nastąpić wyłącznie za zgodą właściciela.

5. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godz.11:00. W przypadku nie wykwaterowania się na czas,Klient zostanie obciążony opłatą za następną rozpoczętą dobę.

6. Klient w obecności osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy dokonuje przejęcia apartamentu poprzez sprawdzenie stanu lokalu i jego wyposażenia.

7. Przy pobieraniu kluczy Klient okazuje dowód tożsamości.

8. Przed opuszczeniem apartamentu przez Klienta osoba odbierająca klucze dokonuje sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń się w nim znajdujących.

9. W razie uszkodzenia lub zgubienia kluczy do apartamentu lub pilota do bramy garażowej (wyjście z budynku w stronę Hali Lodowej),Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200zł.

10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub utratę elementów wyposażenia i urządzeń technicznych w apartamencie.


IV. Obowiązki Klienta

1. Liczba osób mieszkających w apartamencie jest ograniczona do podanej w rezerwacji.

2. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrania opłaty za każdą dodatkową osobę w wysokości 50zł. od osoby za dobę lub zerwania  kontraktu ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

3. Klient zobowiązany jest do utrzymania apartamentu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa,a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22;00 do 7:00.

4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.

5. Osoby nie zgoszone w rezerwacji/nie zameldowane(goście Klienta)nie mogą przebywać w apartamencie po godz.22;00.

6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu – dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien oraz wyłączania urządzeń elektrycznych przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu, jak również starannego przechowywania kluczy, bez dostępu do nich osób postronnych.

7. Obowiązkiem Klienta jest także umycie sprzętów kuchennych i naczyń przed zdaniem apartamentu.

8. Wcześniejszy nieuzgodniony wyjazd Klienta, bez przekazania apartamentu / kluczy osobie odpowiedzialnej za apartament / klucze, może spowodować roszczenia odszkodowawcze wobec Klienta.

9. W godzinach ciszy nocnej /22.00-7.00 rano/ Klienci przebywający w apartamentach mają obowiązek zachowywać się odpowiednio,tak aby nie zakłócać spokoju innym mieszkańcom.

10. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania jakichkolwiek innych urządzeń elektrycznych, poza tymi znajdującymi się na wyposażeniu apartamentu.


V. Anulowanie, zmianania, skrócenie, przedłużenie okresu pobytu

1. Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie e-mailem.

2. W przypadku anulowania rezerwacji, zaliczka nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inną osobę lub na inny dostępny termin.

3. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana, klient jest zobowiązany do wpłaty całości zobowiązania za zarezerwowany termin pobytu w apartamencie.

4. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie po akceptacji przez Wynajmującego.

5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.


VI. Przeniesienie rezerwacji na inną osobę.

Klient w każdej chwili może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia. Jest to równoznaczne z przejęciem przez tę osobę wszystkich wynikających z tej rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie,podając dane personalne,telefon kontaktowy,e-mail nowego Rezerwującego.

VII. Odpowiedzialność.

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności należących do przebywającego w apartamencie Klienta.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.


VIII. Siła wyższa

W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania umowy lub zaproponowania klientowi apartamentu zastępczego.


IX. Postanowienia końcowe.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem apartamentu a Klientem jest prawo polskie, ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela apartamentu. (c) 2010 Krynica-Nocleg.pl - korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu!
projekt i realizacja: morekart