Wybierz język: Polski
Atrakcyjne apartamenty w centrum Krynicy!
Komfortowe zakwaterowanie.
Przyjazne i funkcjonalne wnętrza.
Niskie ceny.
Koniecznie zobacz nasze apartamenty.  Regulamin

WARUNKI WYNAJMU APARTAMENTÓW
Niniejszy regulamin okreÅ›la warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu naszych apartamentów. Oferta apartamentów do wynajÄ™cie dostÄ™pna jest na stronach www.krynica-nocleg.pl . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowieÅ„ niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowÄ™ najmu uważa siÄ™ za zawartÄ….

I. Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.krynica-nocleg.pl a następnie potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku Rezerwuj. Można także dokonać rezerwacji wysyłając e-mail na adres apartamenty@krynica-nocleg.pl lub dzwoniąc na numer: 604790795.

2. Po sprawdzeniu dostÄ™pnoÅ›ci apartamentu w podanym terminie, rezerwacja zostaje potwierdzona e-mailem lub telefonicznie. W potwierdzeniu rezerwacji zostaje podany numer rachunku bankowego, na który należy wpÅ‚acić zaliczkÄ™, w wysokoÅ›ci 30 proc. caÅ‚oÅ›ci kwoty należnej za pobyt. WpÅ‚aty zaliczki należy dokonywać w terminie do 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpÅ‚aty powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. WpÅ‚ata zaliczki na wskazany rachunek bankowy jest potwierdzeniem przez Klienta dokonania rezerwacji apartamentu.

3. Po otrzymaniu zaliczki przez WynajmujÄ…cego, Klientowi zostanie przekazany e-mail potwierdzajÄ…cy jej otrzymanie.Zostanie również podany numer telefonu do osoby, która w dniu przyjazdu Klienta przekaże apartament i klucze do niego.

4. PozostaÅ‚Ä… część należnoÅ›ci za pobyt i kaucjÄ™ zwrotnÄ… w wysokoÅ›ci 300zÅ‚. Klient zobowiÄ…zany jest uregulować gotówkÄ… w dniu przyjazdu( przy odbiorze kluczy do apartamentu) u osoby opiekujÄ…cej siÄ™ apartamentem.


II. Zakres umowy

1. Zawarta umowa obejmuje wyÅ‚Ä…cznie wynajem apartamentów.

2. Dojazd, wyżywienie, organizacja czasu pobytu etc. leżą w gestii Klienta.

3. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (ogrzewanie, prąd,wi-fi, woda) oraz sprzątanie końcowe.

4. Pobiera siÄ™ kaucjÄ™ zwrotnÄ… w wysokoÅ›ci 300 zÅ‚otych. Kaucja jest zwracana w peÅ‚nej wysokoÅ›ci, po zakoÅ„czeniu pobytu(w dniu wyjazdu) i stwierdzeniu że stan apartamentu i jego wyposażenie jest zgodne ze stanem okreÅ›lonym przy obejmowaniu apartamentu przez Klienta.

5. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu przez osobÄ™ odbierajÄ…cÄ… apartament i klucze.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeÅ„ apartamentu lub braków w jego wyposażeniu, kaucja zostaje zaliczona na poczet kosztów koniecznych napraw lub uzupeÅ‚nienia wyposażenia.

7. W przypadku wyrzÄ…dzenia szkód w apartamencie Klient zobowiÄ…zany jest do zapÅ‚aty odszkodowania w peÅ‚ni pokrywajÄ…cego straty najpóżniej w dniu wyjazdu, gotówkÄ… na rece wÅ‚aÅ›ciciela lub osoby opiekujÄ…cej siÄ™ apartamentem.

III. Zasady przekazywania i odbioru apartamentów przez Klienta

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Zakwaterowanie po godz.22:00 objęte jest dodatkową opłatą wynoszącą 30zł.

2. Klient zobowiÄ…zany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej dzieÅ„ przed przyjazdem.

3. W przypadku braku możliwoÅ›ci dojazdu na umówionÄ… godzinÄ™ Klient zobowiÄ…zany jest do telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 15:00, kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.Wydłużenie godzin pobytu może nastąpić wyłącznie za zgodą właściciela.

5. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godz.11:00. W przypadku nie wykwaterowania się na czas,Klient zostanie obciązony opłatą za następną rozpoczętą dobę.

6. Klient w obecności osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy dokonuje przejęcia apartamentu poprzez sprawdzenie stanu lokalu i jego wyposażenia.

7. Przy pobieraniu kluczy Klient okazuje dowód tożsamoÅ›ci.

8. Przed opuszczeniem apartamentu przez Klienta osoba odbierająca klucze dokonuje sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń się w nim znajdujących.

9. W razie uszkodzenia lub zgubienia kluczy do apartamentu lub pilota do bramy garażowej (wyjście z budynku w stronę Hali Lodowej),Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200zł.

10. Klient ponosi peÅ‚nÄ… odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub utratÄ™ elementów wyposażenia i urzÄ…dzeÅ„ technicznych w apartamencie.


IV. ObowiÄ…zki Klienta

1. Liczba osób mieszkajÄ…cych w apartamencie jest ograniczona do podanej w rezerwacji.

2. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 50zł. od osoby za dobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

3. Klient zobowiÄ…zany jest do utrzymania apartamentu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sÄ…siedztwa,a w szczególnoÅ›ci do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22;00 do 7:00.

4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone(złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 500zł.)

5. Osoby nie zgoszone w rezerwacji/nie zameldowane(goście Klienta)nie mogą przebywać w apartamencie po godz.22;00.

6. Klient zobowiÄ…zany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu – dokÅ‚adnego zamykania drzwi wejÅ›ciowych i okien oraz wyÅ‚Ä…czania urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu, jak również starannego przechowywania kluczy, bez dostÄ™pu do nich osób postronnych.

7. ObowiÄ…zkiem Klienta jest także umycie sprzÄ™tów kuchennych i naczyÅ„ przed zdaniem apartamentu.

8. Wcześniejszy nieuzgodniony wyjazd Klienta, bez przekazania apartamentu / kluczy osobie odpowiedzialnej za apartament / klucze, może spowodować roszczenia odszkodowawcze wobec Klienta.

9. W godzinach ciszy nocnej /22.00-7.00 rano/ Klienci przebywajÄ…cy w apartamentach majÄ… obowiÄ…zek zachowywać siÄ™ odpowiednio,tak aby nie zakÅ‚ócać spokoju innym mieszkaÅ„com.

10. Klient zobowiÄ…zany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W apartamencie obowiÄ…zuje caÅ‚kowity zakaz palenia tytoniu i używania jakichkolwiek innych urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych, poza tymi znajdujÄ…cymi siÄ™ na wyposażeniu apartamentu.


V. Anulowanie, zmiana, skrócenie, przedÅ‚użenie okresu pobytu

1. Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie e-mailem

2. W przypadku anulowania rezerwacji, zaliczka nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inną osobę lub na inny dostępny termin.

3. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana, klient jest zobowiązany do wpłaty całości zobowiązania za zarezerwowany termin pobytu w apartamencie.

4. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie po akceptacji przez Wynajmującego.

5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.


VI. Przeniesienie rezerwacji na innÄ… osobÄ™

Klient w każdej chwili może przenieść na innÄ… osobÄ™ wszystkie przysÅ‚ugujÄ…ce mu z tytuÅ‚u rezerwacji uprawnienia. Jest to równoznaczne z przejÄ™ciem przez tÄ™ osobÄ™ wszystkich wynikajÄ…cych z tej rezerwacji obowiÄ…zków. W takiej sytuacji należy niezwÅ‚ocznie powiadomić WynajmujÄ…cego o zmianie rezerwujÄ…cego, podajÄ…c dane personalne osoby, telefon kontaktowy, e-mail.


VII. Odpowiedzialność

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności należących do przebywającego w apartamencie Klienta.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.


VIII. Siła wyższa

W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania umowy lub zaproponowania klientowi apartamentu zastępczego.


IX. Postanowienia końcowe

Prawem wÅ‚aÅ›ciwym dla sporów pomiÄ™dzy wÅ‚aÅ›cicielem apartamentu a Klientem jest prawo polskie, ewentualne spory rozstrzygane bÄ™dÄ… przez sÄ…d wÅ‚aÅ›ciwy dla miejsca zamieszkania wÅ‚aÅ›ciciela apartamentu. (c) 2010 Krynica-Nocleg.pl - korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu!
projekt i realizacja: morekart